LYRIX

lyrix 2011 (Rys: Deutschlandradio)

lyrix 2011: To jest nowe

W roku 2011 lyrix jest w gościnie w muzeach niemieckich. Tegoroczne motywy odnoszą sie nie tylko do wiersza, lecz również do tematycznie pasujących obiektów sztuki. Każdy motyw obejmuje dwa miesiąc.


1. Uwagi ogólne
Wraz z dostarczeniem wiersza uczestnik akceptuje warunki udziału. Udział niepełnoletnich uczniów możliwy jest jedynie za zgodą Rodziców lub prawnych opiekunów.
Dostsarczone wiersze mogą być wykorzystane bez roszczeń co do honorarium w następujących celach przy podaniu nazwiska, miejsca zamieszkania, poziomu nauczania i języka ojczystego(Przykład: wiersz Maxa Jakiśtam z miasta jakiegoś, klasa 10, język ojczystyniemiecki):

1.1. Reklamowanie i dokumentowanie konkursu na targach książki, imprezach literackich i podobnych imprezach oraz w szkołach w całym kraju (np. poprzez dokumentację na stoiskach targowych, plakaty w salach lekcyjnych).
1.2. Powielanie w publikacjach (np. dzienniki, czasopisma fachowe) oraz gazetkach szkolnych, które piszą na temat "lyrix".
1.3. Wydruki w dokumentacji, jaka wykonana zostanie dla uczestników, propagatorów i partnerów "lyrix" w małym nakładzie.

2. Założenia uczestnictwa
Wziąć udział może każdy, kto chodzi do klasy 5. do 13.! Na miesiąc może być dostarczony jeden wiersz (1) od uczestnika. Każda propozycja uprawniona w udziałe musi dotrzeć do nas do końca każdorazowego dwumiesięcznego cyklu motywu przewodniego (np. do 28. lutego, godzina 23:59).
Wiersz musi spełniać następująde kryteria:

Krótki i pełen wyrazu!
Tekst liryczny nie może, wypowiadany głośno, przekraczać jednej minuty.

Odpowiadający tematowi i przemyślany w formie!
Tekst liryki musi odpowiadać pod względem treści względnie formalnie kryteriom podawanemu co miesiąc motywowi przewodniemu.

Niepublikowany i w języku niemieckim!
Tekst liryki nie może być wcześniej publikowany i musi być sporządzony w języku niemieckim lub odpowiednim dialekcie.

3. Przesłanie E-Mailem
Wiersz powinien być przesłany mailem,bez załącznika, do: lyrix@dradio.de
W E-Mail powinny być wypełnione i przesłane następujące dane:

Imię:
Nazwisko:
Płeć (męska/żeńska):
Data urodzenia:
Klasa:
Nazwa szkoły:
Język ojczysty:
Ulica:
Kod:
Miejscowość:
Kraj:
Adres E-Mail:
Tel. (opcjonalnie):

Również dodatkowej informacji nie powinno zabraknąć w mailu:

"Wraz z dostarczeniem wiersza akceptuję warunki współzawodnictwa podane na www.dradio.de/lyrix."

(Najlepiej punkt 3 wkleić w E-Mail i wypełnić.)

4. Prawa własności
Każdy uczestnik zapewnia, że przesłany przez niego wiersz wolny jest od roszczeń osób trzecich i on nim swobodnie może dysponować. Deutschlandradio publikuje otrzymane wiersze w Internecie na stronie www.dradio.de/lyrix do końca współzawodnictwa w formie tekstowej podając nazwisko i miejsce zamieszkania autora. Deutschlandradio zastrzega sobie prawo, by nie publikować wszystkich wierszy, lecz dokonać pewnego wyboru z otrzymanych wierszy. Ponadto uczestnik udziela nieodpłatnie nieograniczone wyłączne przestrzennie i czasowe prawo dla Deutschlandradio do publikowania przysłanych wierszy z podaniem nazwiska i miejsca zamieszkania w zastosowaniach online radia Deutschlandradio i w razie potrzeby do wykorzystania do celów audycji. Uczestnicy nie mogą za całość publikacji względnie za wykorzystanie w celach audycji żądać wynagrodzenia lub innych kompensat.
Partnerzy kooperacyjni "lyrix" Niemiecki Związek Filologów (Deutsche Philologenverband), Wydawnictwo "Das Wunderhorn" i inicjatywa "Szkoły: partnerzy przyszłości" ("Schulen: Partner der Zukunft") (PASCH) zastrzegają sobie prawo do publikowaia dostarczonych wierszy względnie wierszy laureatów na ich stronach Internetowych.

5. Zwycięzcy motywów przewodnich / roczni

5.1. Nagrody


Zwycięzcy motywów przewodnich
Przysyłający sześciu najlepszych wierszy danego motywu z Niemiec, którzy będą opublimowani na stronach www.dradio.de/lyrix, otrzymują nagrodę, jaka zostanie udostępniona przez instytucje partnerską (nagranie słuchowiska, katalog muzeum itp.).
Zwycięzcy PASCH otrzymują nagrodę książkową.

Każdy uczestnik może być maksymalnie dwukrotnym zwycięzcą motywu przewodniego. Dalsze przesyłane wiersze będa mimo to oceniane przez jury. jeżeli po przeliczeniu punktów dany wiersz miałby być wśród najlepszych, wtedy zostanie opublikowany na stronach www.dradio.de/lyrix jako "poza konkurencją".

Zwycięzcy roczni
Zwycięzcy w skali roku, którzy zostaną wybrani przez Jury ze wszystkich laureatów ze wszystkich zwycięzców cyklicznych motywów po przebiegu konkursu z początkiem roku 2012, zostaną zaproszeni na jednodniowy Lyrik-Workshop, jaki odbędzie się w ramach trzydniowego pobytu w Berlinie (czwartek do niedzieli). Przyjazd i powrót koleją Deutschen Bahn (2. Klasa) oraz zakwaterowanie w Berlinie zawarte są w nagrodzie. Zwycięzcy eliminacji rocznych otrzymują wraz z ich powiadomieniem zwycięstwa również informację o terminie podróży, celu podróży, trasie, zakwaterowaniu oraz o dalszych do podróży koniecznych detalach. Zwycięzca musi w przeciągu dwóch tygodni poinformować, czy podejmie podróż. Jeżeli się nie zgłosi, nie przysługuje mu prawo roszczenia do nagrody. Jeżli zwycięzca nie może lub nie chce podjąć swojej podróży w wyznaczonym terminie lub na ustalonych warunkach, wtedy przepada również jego roszczenie co do nagrody. W przypadku przepadnięcia nagrody, przenosimy ją na następnego uczestnika współzawodnictwa. Nie istnieje prawo roszczenia co do zamiany formy nagrody lub wypłaty wartości podróży.

5.2. Jury
Zwycięzcy cyklicznych motywów i roczni wybierani są przez niezależne Jury. Organizator jest zwolniony od decyzji o ustalaniu zwycięzcy. Decyzja Jury jest wiążąca dla wszystkich uczestników i nie może być podważana. Poinformujemy zwycięzców pocztą lub e-mailem. Wykluczona jest droga roszczeń prawnych.

6.
Ze względów na uproszczenie czytelności rezygnuje się z określeń różnicujących np. uczestnik / uczestniczka. Odpowiednie określenia mają zastosowanie w sensie jednakowego traktowania zasadniczo dla obu płci.

© 2011 Deutschlandradio © 2011 by Autor - Studya Wyrazu